گذشته و حال من، پیچیده در شکست‌ها و اندکی موفقیت است. ولی برای بزرگ‌تر کردن سهم موفقیتم، تلاش میکنم، کتاب می‌خونم، تخصصم رو عمیق می‌کنم و چنگ می‌زنم به هرجایی که باعث بشه من آدم قیمتی تری بشم. و اگر روزی پسری رو دیدید که سرپا، تخته شاسی دستشه و داره مسئله حل می‌کنه، بیاید تا باهاتون آشنا بشم.
و می‌دونم هیچ‌روزی از این سرپا ایستادن‌ها و نوشتن‌ها، پشیمان نخواهم شد.