در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ آزمون آمادگی مقابله با موارد بحرانی و خطر ویژه پرنسل واحد برق شرکت چدن کویر خاوران با حضور مدیر تولید و مدیر واحد HSE برگزار گردید.