🔶شناخت اجزای سیستم صاعقه گیر در تصویر فوق : 


قسمت مشخص شده به رنگ قرمز =میله ساده صاعقه گیر
قسمت مشخص شده به رنگ زرد=هادی نزولی


🔶آشنایی با شعاع حفاظتی صاعقه گیر

شعاع حفاظتی صاعقه گیر

🔶 فاصله هادی نزولی در طراحی صاعقه گیر
این فاصله برای ۳ کلاس طراحی متفاوت است

فاصله هادی نزولی در طراحی صاعقه گیر

🔶زاویه حفاظتی صاعقه گیر ساده


🔶زاویه حفاظتی صاعقه گیر ساده

🔶زاویه حفاظتی صاعقه گیر ساده

🔶نحوه اجرای صاعقه گیر با سیستم سیم گارد

 اجرای صاعقه گیر با سیستم سیم گارد