این عکس برای روز قبله. یک‌سال قبل‌ش ریش سفیدی نداشتم، و الان، ریش‌هام شروع کردن به سفید شدن.خواستم بگم خدایا؛ این‌ها رو تو همه سیاه آفریدی، ما به تو اعتنایی نکردیم و سفیدشون کردیم. در مسیر کارهایی که نمی‌پسندیدی، استرس و زحمت کشیدیم. برای چیزهایی که مقدر نکرده بودی برامون، برنامه‌ریزی کردیم. برای چیزهایی که دوست داشتی، تنبلی کردیم و بهانه آوردیم. ته‌ش هم رها کردیم تا بگذره. رها کردیم تا تموم بشیم ...[اَبلَیتُ شبابی فی سکرة التباعد منک؛ جوانی‌ام را در مستیِ بی‌خبریِ از تو گذراندم.]جوانی همون‌قدر که لذت‌بخش‌ه، حسرت‌انگیزه.خدایا دستمون رو بگیر، نذار رها بشیم.