احترام به عقاید دیگران، یک مغلطه بزرگ است، چیزی که مدیا به خورد آدم‌ها داده، مثلا با این جمله نوعی ادابازی انسان دوستی و‌ روشنفکرانه به آدم دست می‌دهد، هیچ عقیده‌ای محترم نیست، احترام به حقیقت بالاترین حد پختگی عقلانی است، با همین مزخرفات سال‌ها توسری و بدبختی کوله‌بارتان شد.