در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ گزارش اقدامات ایمنی مجموعه در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بارگزاری نموده و یک نسخه از اقدامات مجموعه در این زمینه را به واحد بازرسی اداره کل استان خراسان جنوبی ارسال کردم. همواره تلاش میکنم که در زمینه های کاری نسبت به گذشته، رشد مضاعف تری داشته باشم.