چکیده
مقدمه:به منظورحفظ و صیانت نیروی انسانینیاز است که سیستممدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست که متکی بر اصل"پیشگیری قبل از وقوع"می باشد، در پروژهها اعمال شود.

هدف از این تحقیق بررسی مغایرتهای ایمنی و تعیین ارتباط ریسک ارزیابی شده با شاخصهای حادثه میباشد.
روش بررسی :در یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، بر روی36شغل درپروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون، پس از دستهبندی خطرات مشاغل در لیست مقدماتی خطر(
PHL: Preliminary Hazard List)، شدت و احتمال ریسک تعیین و کد ارزیابی ریسک اولیه محاسبه شد.ریسکهای قابل قبول از لیست مقدماتی خطر حذف و مابقی برای اقدامات اصلاحی وارد فرمPHA (Preliminary Hazard Analysis)گردید و سپس کد ارزیابی ریسک ثانویه تعیین شد.
همچنین شاخص
های عملکرد ایمنی سالیانه در این مشاغل محاسبه و در نهایت آنالیز آماری صورت گرفت.
یافتهها:در میان مشاغل مختلف، بالاترین ضریب تکرار حادثه و بیشترین میزان ریسک مربوط به شغلجوشکاری و بیشترین روز ازدست رفته کاری مربوط به شغل نصاب اسکلت فلزی بود.ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و کاملا ً معناداری بین کدهای ارزیابی ریسک اولیه و شاخصهای عملکرد ایمنی نشان داد.همچنین معادله رگرسیون خطی مشخص کرد که به ازای یک واحد افزایش ارزیابیریسک اولیه، میزان ضرایب تکرار حادثه، شدت حادثه و شاخص تکرار-شدت به ترتیب1/14،33/116و24/1کاهش مییابد.

نتیجهگیری:
با توجه به نرخ بالای بروز حوادث و وجود ریسکهای غیر قابل قبول در این پروژه به نظر میرسد لازم است که هرچه سریعتر نسبت به بررسی دقیق مغایرتهای ایمنی و رفع آن اقدام گردد.
کلیدواژهها:ارزیابی ریسک،
Preliminary Hazard Analysis،شاخص حادثه، ایمنی کارگران

برای دانلود کلیک کنید