فتنه انتخابات امسال، خود انتخاباته...

مقدس رو از نامقدس تشخیص بدید
وگرنه این کشتی سوراخ که هیچی
نیست می‌شه