من با این تفکر خوب آشنا هستم
از نزدیک
این‌ها معتقدند مردم عموماً درست تشخیص نمی‌دهند.
که البته اگر تا این‌جا هم باهاشون موافق باشم که نیستم؛ در مرحله بعدی معتقدند ما صلاحشون رو تشخیص می‌دیم.
فقط ما می‌فهمیم.
و این‌جاست که قرائت‌های خودشون رو از هر ایدئولوژی و مکتبی مطلقا حق فرض می‌کنند.
اسرائیل را هم همین تفکر متکبرانه و شیطانی اسرائیل کرده است:
همه حیوان و فقط ما انسانیم.
حیوانیت به جهت سلب انتخاب و اختیار و اتکا به غریزه و انسانیت به معنی قوه اختیار و شعوری برای انتخاب.
این آقایون معتقدند مردم رو به زور هم می‌توان به بهشت برد.