در حالی که اسناد سری کشور با کامیون به سرقت میرود؛

فخری زاده ها شهید میشوند؛

و نطنز آسیب میبند ؛

صرف وقت دستگاه اطلاعاتی برای احضار وبرخورد با جریانات سیاسی که کلیات نظام را قبول داشته و در جزئیات با جریان سیاسی حاکم اختلاف سلیقه دارند؛

انحراف بزرگی است .