در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در بازه تعمیرات، بطور سرزده از قسمت های مختلف واحد چدن بازدید بعمل آمد و ضمن تذکر موارد ایمنی، در جلسه ای با مترجم مستقر در مجموعه مقرر گردید، که گزارش کامل بازدید جهت رفع نواقص در اختیار مدیر واحد چدن قرار گیرد.