در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ آقای خاشعی،مسئول نمایندگی حفاظت از محیط زیست شهرستان خوسف با همراهی مدیر واحد HSE از خطوط تولید مجموعه بازدید کردند.