در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ تیم مشورتی واحد HSE به منظور بررسی و ارائه راهکار کاهش خطرات، بصورت میدانی از واحد فولاد شرکت چدن کوبر خاوران بازدید کردند.