در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ طی بازدید سرزده واحد HSE و حراست در شیفت کاری شب ضمن سرکشی از تمامی قسمت های مجموعه، جلسه ای با حضور مدیر واحد HSE ,حراست و سرپرست های قسمت های مختلف و مترجم مستقر در شیفت برگزار گردید . در این جلسه موارد ذیل مطرح شد :
۱. عدم استفاده پرسنل از تلفن همراه در طول شیفت کاری
۲.سرکشی دائم از نیروها در طول شیفت کاری
۳. نظارت بر نیروها به جهت تمرکز در فعالیت کاری
۴.بکارگیری نیروهای جدید در کنار نیروهای مجرب
۵.استفاده از لباس شبرنگ برای افرادی که در محوطه تردد دارند
۶.پیگیری جهت تحویل ماسک فیلتردار به نیروهای کوره کک و چدن
۷. پیگیری جهت خریداری لباس کار و لباس نسوز
۸.اعلام گزارش ماهیانه سرپرست ها به واحد HSE و حراست
۹. گزارش معایب و پیشنهادات به جهت ارتقای سطح ایمنی مجموعه
۱۰.تاکید بر احتیاط در تردد در سطح کارخانه (بصورت موتوری و پیاده)
۱۱. تاکید بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای تمامی پرسنل در تمامی شیفت های کاری