🔶نقطه های روی قلاب جهت اندازه گیری دهانه قلاب است
🔶طبق استاندارد بازشدگی دهانه قلاب تا ۱۵ درصد مجاز است