در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ضمن تاکید بر رعایت الزامات ایمنی کارگاه توسط پرسنل، برنامه تخریب سازه ها و گذرگاه های ناایمن و ایجاد حفاظ موقت برای قسمت هایی از سایت ۱۶۳ جهت اجرا به مدیرتولید اعلام شد.