🔶 لودچارت توسط یک خط ضخیم به دو ناحیه شکست ساختاری و ناحیه واژگونی تقسیم میشود.
🔶اگر از تناژ بار برداری مشخص شده در ناحیه واژگونی فراتر رویم واژگونی جرثقیل رخ می دهد .
🔶به صورت اشتباه این مفهوم در میان جامعه ایمنی گسترش یافته است که نباید از اعدادی که زیر خط هستند استفاده کنیم و همیشه باید از بالای خط استفاده کنیم  ، که پاسخ خیر است.

🚨همچنین اگر از اعدادی که در ناحیه شکست ساختاری هستند تجاوز کنیم ، شکست در ساختارهای جرثقیل مانند بوم، جک های داخل بوم، سوینگ، شاسی، جک های تعادلی رخ می دهد.