در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ جلسه ای با حضور مدیر محترم تولید و ریاست محترم واحد اداری مجموعه پیرامون نصب تجهیزات اطفاء حریق برگزار گردید و مقرر گردید پس از بازدید میدانی نسبت به تنظیم برنامه زمانبندی نصب تجهیزات اقدام گردد.