در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ جلسه ای با حضور ریاست محترم واحد آتش نشانی شهرستان خوسف، مدیر واحد HSE و نماینده حقوقی شرکت چدن کویر خاوران تشکیل شد.
در این جلسه موارد ذیل جهت اقدام مقتضی مطرح گردید:
۱. تعهدات واحد آتش نشانی در زمان وقوع حریق در مجموعه
۲.تعهدات واحد آتش نشانی در مورد همکاری در آموزش پرسنل
۳.نحوه حضور و همکاری واحد آتش نشانی در مانورها و کارهای آزمایشی مجموعه
۴.نحوه پرداخت صورت وضعیت خدمات ارائه شده از طرف واحد آتش نشانی توسط شرکت
۵.تنظیم قرارداد مورد توافق و ارجاع به دفتر شهردار شهرستان خوسف
۶.دریافت پیشنهادات واحد آتش نشانی جهت اطفاء اولیه حریق توسط پرسنل آموزش دیده در مجموعه