در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸جلسه ای با نماینده حقوقی مجموعه پیرامون مسائل ایمنی در قراردادها برگزار گردید. موارد ذیل در جلسه مطرح شد:
۱.مسائل ایمنی در قرارداها گنجانده شود و تمامی پیمانماران نسبت به رعایت آن ها توجیه شوند.
۲.اینکه پیمانکاران مجموعه دارای صلاحیت ایمنی باشند، در تمامی قراردادها مد نظر قرار گیرد.
۳. ابلاغ اخطاریه ها در اسرع وقت به پیمانکاران صورت گیرد.
۴.مدارک راننده های پیمانکاران (گواهینامه ویژه لودر کد ۳۹ و جرثقیل کد ۴۲) به قرارداد پیوست باشد.