در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ، جلسه ای در واحد HSE با حضور مدیر واحد و سرپرست های خط تولید برگزار گردید و موارد ذیل در جلسه مطرح شد :
۱.تاکید بر رعایت موارد ایمنی و نظارت بر نیروها
۲.تشریح برنامه های مانور خردادماه