در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ جلسه ماهانه واحد HSE با حضور تمامی سرپرست های مجموعه برگزار شد و الزامات ذیل توسط مدیر واحد برای سرپرست ها مطرح گردید :
۱. معرفی پرسنل جهت تشکیل پرونده در واحد HSE
۲.اطلاع رسانی به پرسنل و پیگیری جهت شرکت در دوره ها و آزمون های مشخص شده در بدو ورود و در حین خدمت.
۳. معرفی پرسنل جهت انجام معاینات طب کار در تاریخ های مشخص شده.
۴. اعلام حوادث و شبه حوادث بلافاصله پس از وقوع.
۵. بکارگیری نیرو های خبره در کنار نیروهای جدید.
۶. هماهنگی جهت برگزاری حداقل یک جلسه توجیهی ایمنی در ماه برای پرسنل هر واحد.
۷. ارائه گزارش تخلفات پرسنل بصورت ماهانه به واحد HSE
۸.معرفی تمامی پرسنل جهت انجام معاینات شغلی