✅ نکته :این حریم جهت ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد ؛ لذا برای بحث ایمنی افراد علاوه بر حریم مذکور، حریم ایمنی تعیین شده توسط آیین نامه ایمنی کار بر روی خطوط برقدار وزارت کار رعایت گردد.

حریم برق