توی دنیای من حسادت معنایی نداره.

 آدما به اندازه دانش و تجربه‌ی مبتنی بر دانش، برداشت می‌کنن از کارشون.
پس لطفاً تخریب دیگران رو کنار بگذاریم و شروع کنیم با استفاده از تجربیات و راهنمایی‌‌هاشون، ما هم دانش و تجربه کسب کنیم.