به جهت جلوگیری از سقوط به داخل منهول، پالت چوبی با ضخامت بالا قرار داده شده است .دریچه های منهولها بایستی به صورت موقت با متریال مناسب تا زمان نصب متریال اصلی پوشانده شود.