گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 که اخیرا در آن شرکت داشتم، با تایید مدیر کل اداره استاندارد استان خراسان جنوبی، جناب آقای مروی مقدم صادر گردید.

لینک پست مربوط به توضیجات دوره