در تاریخ ۲۵ و ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ در دوره آموزشی مبانی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 9001 که با سرفصل های مفهوم چرخه PDCA ، ماتریس SWOT، برنامه های PM(برنامه تعمیرات پیشگیرانه)، CM(برنامه تعمیرات پیش بینانه)، EM( برنامه تعمیرات اضطراری)،برنامه زمانبندیEFQM،تشریح بندهای ده گانه استاندارد iso9001 و ... در قالب 16 ساعت آموزشی با هدف افزایش سطح علمی مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کارشناسان حوزه آزمایشگاه برگزار گردید، شرکت داشتم.
دوره آموزشی فوق از سری دوره های شغلی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران است که با همکاری شرکت جامعه متخصصان کنترل کیفیت برگزار شد.