در تاریخ 1401/07/23 دیباچه کارگروه آب و محیط زیست استان خراسان جنوبی توسط اینجانب که بعنوان دبیر کارگروه مشغول فعالیت می باشم، تدوین شده و جهت اطلاع به سازمان بسیج مهندسین ارسال گردید.