ذکر ایام هفته:

‏زندگی میزان زیادی در مورد واقعیت هاست.

‏دنیا به من و شما، بدهکار نیست.

‏اگه خوشبختی را پیدا کردی، سوال پیچش نکن.

‏دلتنگی و غم بخشی از رفتن هستند، با دلتنگی لاس نزنیم.

‏اشتباهی که دو بار تکرار شود، یک تصمیم است.

‏هرگز با گذشته لاس نزن.