آنچه را که قسمت و سرنوشت می‌نامی، عموماً نتیجه رفتار ابلهانه و حماقت خود توست.