سطوح هشدار سازمان هواشناسی کشور و میزان خسارت و گستردگی هر سطح در توصیر فوق مشخص شده است.