🔶 سورمناژ چیست؟

🔷 انسان موجودی با ابعاد جسمی و روانی است. زندگی جسمی و روانی انسان پیوندی تنگاتنگ با هم دارند و بر روی هم تاثیر می گذارد.
تحقیقات نشان داده که ۲۰% از کارگران از نوعی ناراحتی روانی رنج می برند و ۳۰% از غیبت های کار ریشه در وضعیت نامناسب روانی دارند.
به عقیده پلانک ، سورمناژ وقتی بوجود می آید که خستگی روزانه در اثر استراحت، برطرف نشده و هر روز مقداری باقی مانده و روی هم انباشته شود ، که در این صورت اختلالاتی از قبیل کاهش قدرت کار ، کم حوصلگی و بی علاقه بودن بروز می نماید.
 در این‌حالت ضمن اینکه شخص نسبت به محیط و شرایط کار حساسیت و عدم تحمل نشان می دهد ، عصبانیت و تحریک پذیری نسبت به همکاران و خانواده نیز دارد .
سر درد ، درد ستون فقرات و بی خوابی نیز از پیامدهای  سورمناژ می باشند.
در موارد پیشرفته سورمناژ میتواند علائمی همچون بی تفاوتی ، ضعف و خود خوری دائم ، احساس حقارت ، حس کینه و تنفر نسبت به کارگاه و مافوق ، رنج روحی ، اضطراب،کاهش تمرکز، ترس و نگرانی مداوم و فرسودگی شدید جسمی و روحی را به دنبال داشته باشد.

 🚨 بزرگترین خطر سورمناژ در محیط‌های کار ، مستعد کردن کارگران برای حوادث ناشی از کار است.
تشویق کارکنان به انجام ورزش، خواب کوتاه در زمان استراحت کار، تقسیم  کار مناسب بمنظور کاهش فشار، عدم انجام انجام اضافه کاری های متوالی،  ایجاد فضای مناسب کاری ،توجه به میزان مجاورت با دما، نور،صدا و... در کنترل سورمناژ نقش پررنگی دارد.

حرکت در مسیر کاهش عوامل تنش زای محیط کار از عوامل شیمیایی، محیطی و روانی، علاوه بر پیشگیری از حوادث و ایجاد هزینه های زمانی، مالی و … باعث افزایش کارایی و بهره وری نیروی کار و تولید خواهد شد.