🔶سیقلی شدن سیم بکسل باربرداری جرثقیل = خرابی رولیک های روی بوم و حرکت نکردن آنها و خرابی قرقره های بوم و قلاب
🔶سایش باعث کاهش قطر سیم بکسل و در نتیجه کاهش ظرفیت آن میشود.