🔶ارت= پیشگیری از برق گرفتگی افراد و صدمه به تجهیزات