طراحی و نصب تابلو با زبان چینی و ایرانی و نصب در خط تولید 👌