پایه فلزی پروژکتور سیار را با پوسته کابل ضایعاتی عایق کنید تا برق گرفتگی احتمالی حذف شود.