معمولا ما زیبایی را در کمال می انگاریم و فکر میکنیم این امر قاعده ای اساسی و جهان شمول،

گاهی اوقات عدم کمال و نقص نشانه زیبایی نیز است،

عشق هم شاید گاهی از این قاعده تبعیت کند،

الزاما عشق حد کمال نیست ،

گاهی خود،

از دیگری می خواهی تورا نابود کند،

این عدم کمال هم از زیبایی های عشق است .


عکس مربوط به (نماد) شاخه ای از بودیسم است.