یک قلب شکسته، به تو عقلی سلیم هدیه می‌دهد. اگر احمق نباشی