در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ به همراه مشاور مدیرعامل و مسئول حقوقی مجموعه جهت دلجویی، از جناب آقای ببری، عیادت داشته و در جریان روند بهبود نامبرده قرار گرفتم.