📕 از فال ارستر جهت پیشگیری از سقوط از ارتفاع استفاده می شود.

📕فال ارستر تجهیزی است که داخل آن سیم بکسل جمع میشود و قلاب آن به قلاب هارنس متصل میشود و به محض سقوط فرد, در اثر شوک وارده سیم بکسل داخل آن قفل میشود و مانع سقوط فرد میشود.

📕سیستم آن مانند کمربند ایمنی خودرو است.

📕درجاهایی که محدودیت نصب لایف لاین وجود دارد فال ارستر نصب میشود.

📕فال ارستر دارای سیم بکسل از ۵ متر تا ۱۵ متر است.