نمونه فرم گزارش فصلی مسئولین ایمنی مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت دانلود قرار دادم، امیدوارم مورد استفاده همکاران قرار بگیرد.