نیوشا32 ساله از تهران، به خاطر خرابی شیشه راننده اسنپ، به او امتیاز منفی می دهد.

داوود 28 ساله فرمانده دون پایه پادگان، هر روز سربازان را تحقیر می کند.

این دو احتمالا از اختیاری که در موضع قدرت به آن ها داده شده رضایت دارند،

گاهی چنین است، وقتی بی سروپایی را در محدوده قدرت قرار دهی،

اختیار ممکن است آن خوی پلیدش را علنی کند،

دکمه قدرت برای انسان های بی ارزش مانند باروت عمل می کند،

حق اختیار و انتخاب  می تواند گرگ گرسنه درون آدم ها را بیدار کند،

هیچ وقت در هیچ شرایطی به بی سر و پا قدرت انتخاب نده، برایت گران تمام می شود.