🔶آبی: پوسته جک
🔶قرمز:شفت جک
🔶جک جلوگیری از نشت روغن هیدرولیک از شفت جک ، بر روی سری شفت که داخل پوسته حرکت میکند پکینگ یا همان واشرهای ضخیم قرار می دهند