لوله آبدهی چاه ارت که با گراول پر شده است جهت تامین رطوبت چاه