✅🔴 هشدار ؛ در جایگاه کارفرما, مدیر و یا کارآفرین, چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید ؟

👈« افراد_شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
👈در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تعلل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوطه نسبت به وصول خسارت از کارفرما اقدام می نماید.»

👈این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۲ قانون کار درخصوص معاینات پزشکی ,متوجه کارفرمایان نموده.