در بسیاری از کارگاه هایی که در آن با مواد نفتی٬ رنگ٬ و کلا با مواد اشتعال زا سروکار دارند و یا کارگاه هایی که در آن از تجهیزات گران قیمت نگهداری می شود و یا این تجهیزات در حال نصب هستند محدودیت هایی برای کشیدن سیگار قائل هستند. معمولا در این کارگاه ها قسمت ویژه ای را برای سیگاری ها در نظر می گیرند(Smoking zone) که خارج از آن محدوده کشیدن سیگار ممنوع می باشد. این گونه محلها باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-در قسمت فوقانی محل(بالای سر) نباید هیچگونه فعالیت کاری وجود داشته باشد.

۲-این محدوده باید با پانل یا داربست از اطراف جدا گردد.

۳- علائم هشدار دهنده باید در محل نصب شده باشد.

۴-تابلوی محل سیگار کشیدن باید در محل نصب شده باشد.

۵-در صورت نزدیکی به دیگر قسمت های کارگاه باید کپسول آتش نشانی در محل قرار داده شود.

۶-سینی مخصوص خاموش کردن سیگار باید در محل تعبیه گردد(Ash tray).

۷-سطل پر از ماسه باید در محل قرار داده شود.