🔶در هنگام تغییر، ریسکهای جدید را شناسایی و کنترل کنید؛ وقتی سطح ارتفاعی پنل خورشیدی یا سولار بالاتر از میله صاعقه گیر است باید بنحوی برنامه ریزی شود که نوک میله صاعقه گیر ۲ متر بالاتر از تجهیزات قرار بگیرد.