همچنان با فاصله‌ای زیاد،

بودن با کسی که تو را می‌فهمد مصداق بارز خوشبختی است.

کسی که حتی سکوت‌اش تو را سر شوق می‌آورد و بودن در کنارش امن است.

جایی در زندگی خالی از معنا می‌شوی،

آدم‌ها برایت فقط تداعی تصویر و صدا هستند،

فهمیده شدن برایت پناهگاه می‌شود مانند خانه،

توضیح دادن تلخی‌هایت،

در دنیایی که برای تو و آرزوهایت اهمیتی قائل نیست،

شنیدن زخم‌هایت موهبت بزرگی است.