✅خب اینجا مقاومت سیستم‌زمین در دو حالت دفن صفحه مسی و دفن لوله گالوانیزه بررسی کردیم .


✅ مقاومت سیستم‌زمین حالت دفن صفحه مسی
✅خب اینجا مقاومت سیستم‌زمین در دو حالت دفن صفحه مسی و دفن لوله گالوانیزه بررسی کردیم .
✅ مقاومت سیستم‌زمین حالت دفن لوله گالوانیزه
دفن لوله گالوانیزه

🔶بسیار مهم 🔶
محاسبات فوق تقریبی بوده و بر اساس فرمول های مندرج در استاندارد BS7430 می باشد.
هر چند می دانید که ویژگیهای خاک در سطوح مختلف خاک یکسان نمی باشد و سایر پارامترها در این محاسبات دخیل است. اما جهت مقایسه حدودی ، شرایط را ساده و یکسان در نظر گرفته ایم