🔶در هنگام باران صفحه سنگ جلوی باران نباشد
🔶زیرا رطوبت باعث نرم شدن صفحه سنگ میشود و در هنگام برش ،صفحه می شکند